TRANSMISSION SECTION

ระบบเกียร์

กระบอกยิงเกียร์
POWER SHIFT ASSY

กระบอกยิงเกียร์ 6 รู

กระบอกยิงเกียร์ 3 รู

กระบอกยิงเกียร์ 6 รู

28 mm. / 30 mm.

กระบอกยิงเกียร์ 3 รู

HINO, Mega

กระบอกยิงเกียร์ 4 รู

HINO, Mega

กระบอกยิงเกียร์ 4 รู

ZF 16 Speed

คันเกียร์
LEVER ASSY CONTROL

คันเกียร์ + สายเกียร์

Hino (Hitex) ทั้งชุด

คันเกียร์ + สายเกียร์

Isuzu (DEGA) ทั้งชุด

คันเกียร์ + สายเกียร์

Isuzu (NKR) ทั้งชุด

คันเกียร์ + สายเกียร์

Isuzu (NPR 115, 120) ทั้งชุด

คันเกียร์ + สายเกียร์

Isuzu (ROCKY) ทั้งชุด

คันโยก

BUS

คันบน Isuzu (ROCKY)

ฝาครอบคันเกียร์ Isuzu (ROCKY + ยางหุ้ม)

ยางครอบคันเกียร์

Isuzu (NKR)

จานบายศรีเดือยลูกหน้า-ลูกหลัง
GEAR SET DRIVE

จานเดือยลูกหน้า

Fuso 6x45 (เฉินหลง 527)

จานเดือยลูกหน้า

HINO 7x45 (โปรเฟียร์)

จานเดือยลูกหน้า

UD 6x37

จานเดือยลูกหน้า

ROC 210, 240, DEGA ใหญ่ 7x39

จานเดือยลูกหน้า

ROCKY 175 7x39

จานเดือยลูกหน้า

Fuso 627 (5x37)

จานเดือยลูกหลัง

Fuso 6x45 (เฉินหลง 527)

จานเดือยลูกหลัง

UD 7x39

จานเดือยลูกหลัง

ROC 210, 240, DEGA ใหญ่ 6x41

จานเดือยลูกหลัง

ROC 210, 240, DEGA ใหญ่ 7x39

จานเดือยลูกหลัง

ROC 210, 240, DEGA ใหญ่ 8x39

จานเดือยลูกหลัง

ROC 210, 240, DEGA ใหญ่ 8x41

จานเดือยลูกหลัง

ROCKY 175 7x39

จานเดือยหมู

Hino 4 TON (7x39) (FC7x39)

อะไหล่เกียร์
GEAR BOX

อะไหล่เกียร์ ZF

อะไหล่เกียร์ ZF

อะไหล่เกียร์ ZF